Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WALLNATURALSTORE.EU И ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ЕВ СИ ИНС ЕООД – ЕИК 205320593, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Добрич бул. Добруджа 33 от една страна и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес www.wallnaturalstone.eu от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес www.wallnaturalstone.eu.  При използване на сайта www.wallnaturalstone.eu, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес www.wallnaturalstone.eu, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

 

ДЕФИНИЦИИ:

 

„Общи условия” – означава настоящите Общи условия.

 

„Доставчик” – означава търговско дружество ЕВ СИ ИНС ЕООД  вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 205320593, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Добрич бул. Добруджа 33

 

„Сайт”– означава интернет адрес www.wallnaturalstone.eu

 

„Потребител”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.

 

„Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

 1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Потребителят се съгласява да даде правилна информация за регистрация в предложените полета – в случая негов валиден емайл адрес за да се изпрати парола за достъп. При регистрацията Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация.

 

 1. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление.

 

 1. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail, на който ще бъде пратена автоматична парола за достъп до сайта. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

 

 1. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.

 

 1. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта и атоматично генерирана парола.

 

 1. Потребителският  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.

 

 1. Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията. С регистрацията си в сайта, потребителят заявава електронно, че е съгласен да спазва общите условия на сайта.

 

 1. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.

 

 1. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и неговата бази данни; установяване на контакт с Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които той си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

 

 1. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика чрез контактната форма или звъннете на 0898 555 784.

 

 1. По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали.

 

 1. С приемането на Общите условия Потребителите изрично дават съгласието си Доставчикът да им изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, посочените в т. 2 от настоящия Раздел V търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общите условия, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

 

 1. В случай на възникнал спор, той може да бъде решен чрез процедурите за алтернативно решаване на национални и трансгранични спорове, свързани със задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на услуги между търговец, установен на територията на Европейския съюз, и потребител, пребиваващ на територията на Европейския съюз, осъществявани от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове и завършващи с предлагане на решение, налагане на решение или събиране на страните по спора с цел подпомагане намирането на решение по взаимно съгласие.

 

 1. Съгласно списък на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове /ОАРС/ на територията на Република България по чл. 181п Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, одобрен със заповед на министъра на икономиката, ОАРС е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник , с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg

 

Съгласно чл.181н, ал.4 от ЗЗП,можете да използвате следната електронна връзка към ОАРС :  https://www.kzp.bg/

 

4.В случай че страните не успеят да се постигнат алтернативно решаване на възникнал спор, той се решава окончателно от компетентния български съд.

 

 1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

 

 1. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

 

 1. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

 

 1. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта,  доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин. посредством Сайта.

 

 1. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

 

 1.  Доставчикът спазва строга политика за защита на самоличността на посетителите на Сайта.
Translate »